Sibeliustalon asiakkaat antoivat kokoustoiminnallemme kiitettävän arvosanan

Sibeliustalon asiakkaat antoivat kokoustoiminnallemme kiitettävän arvosanan

Congress Network Finland ry:n* jäsenistöön kuuluvat kokous- ja kongressikeskukset teettivät loka-marraskuussa 2015 kokous- ja kongressitalojen asiakastutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksessa selvitettiin kymmenen kokous- ja kongressitalon asiakastyytyväisyyttä sekä talojen toiminnalle asetettuja odotuksia. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 100 kunkin kokous- ja kongressitalon omaa asiakasta, tutkimuksen kokonaisotoksen ollessa 1 000 vastausta. Haastatteluihin vastanneet olivat kokouspaikan valintaan vaikuttaneita henkilöitä, jotka olivat viimeisen kahden vuoden aikana käyttäneet tutkimuksen kohteena olleiden talojen palveluita.

Kokous- ja kongressitalojen suosittelutodennäköisyys korkealla

Vastaajien keskuudessa tyytyväisyys tutkittuihin kokous- ja kongressitaloihin on erittäin korkealla, sillä peräti 99 prosenttia vastaajista on valmiita suosittelemaan talojen palveluita. Vastaajien mukaan kokous- ja kongressitalojen toiminnassa on myös tapahtunut selvää kehitystä. Yhteensä 17 prosenttia vastaajista arvioi talojen toiminnan parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana, kun vastaavasti ainoastaan yksi prosentti arvioi toiminnassa tapahtuneen heikentymistä.

Toiminna luotettavuus, palveluhalukkuus ja asiantuntemus onnistumisen keskiössä

Vastaajat asettavat kokous- ja kongressitalojen toiminnalle voimakkaita odotuksia. Odotusarvot talojen toimintaa kohtaan ovat korkeimmillaan toiminnan luotettavuuden, tapahtumatilojen toimivuuden sekä toiminnan asiakaslähtöisyyden osalta.

Kokous- ja kongressitalot ovat kokonaisuudessaan onnistuneet erinomaisesti asiakkaiden tärkeimmiksi kokemissa tekijöissä – toiminnan luotettavuus nousi koko tutkimuksen osalta toiminnan selkeimmäksi vahvuudeksi. Myös henkilöstön palveluhalukkuus ja ammattitaito sekä sijaintiin ja imagoon liittyvät tekijät nostettiin vastaajien arvioissa merkittävimpien vahvuusalueiden joukkoon.

Toiminnan vahvuusalueiden lisäksi tutkimuksessa nousivat selvästi esille myös alan suurimmat haasteet. Vastaajien mukaan kokous- ja kongressitalojen toiminnassa kehitettävää löytyy vielä esimerkiksi pysäköintijärjestelyjen ja hinnoittelupolitiikan osalta.

Kaikkien kymmenen kokous- ja kongressitalon asiakastyytyväisyys asettui kokonaisuudessaan korkealle tasolle. Koko tutkimuksen viisi parasta kokous- ja kongressitaloa toiminnan kokonaisarvosanalla mitattuna olivat Tampere-talo, Jyväskylän Paviljonki, Verkatehdas, Sibeliustalo ja Taitotalon kongressikeskus, jotka kaikki saivat asiakkailtaan vähintään kiitettävän kokonaisarvosanan 6 (asteikolla 1=huono…7=erinomainen).

* Congress Network Finland ry on suomalaisten kokous-, kongressi ja tapahtuma-alan ammattilaisten verkosto, jonka tarkoituksena on edistää kokous-, kongressi- ja tapahtuma toimialoilla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä, alan tutkimustoimintaa ja tiedon välitystä.